تبلیغات
دانشنامه امام رضا (ع) Imam Reza(As) Encyclopedia - بچه محله امام رضایوم
بچه محله امام رضایوم
مربوط به موضوع:  شعر رضوی | 

شعر زیبای "بچه محله امام رضایوم" توسط قاسم رفیعا در محضر رهبر عزیز قرائت گردید ...

موره میبینی که شر و با صفایوم
 بچه محله امام رضا یوم

زلزلیوم حادثیوم بلایوم
بچه محله امام رضا یوم

هر روز جمعه دلومه مبندوم
به پینجله طلا و ورمگردومکار و بارم ردیفه با خدایوم
بچه محله امام رضا یوم

به مو بگو بیا به قله قاف
اصلا مو ره بیزر همونجه علاف!

قرار مرار هر چی بیگی مو پایوم
بچه محله امام رضا یوم

دروغ ، مروغ نیست مییون ما باهم
الان به عنوان مثال تو حرم

چند روزه که تو نخ کفترایوم
بچه محله امام رضا یوم

چشم موره گیریفته چنتا کفتر
گفته خودش: چنتاشه خواستی وردر

الان دروم خادماره مپایوم
بچه محله امام رضا یوم

کفتراره که بردم از روگنبد
مرم مو واز تونخ رفت وآمد

تو نخشه او گنبد طلایوم
بچه محله امام رضا یوم

گنبده نصب شب مده به دستم
او گفته: هر وقت که بییی مو هستوم

مویم که قانع و بی ادعایوم
بچه محله امام رضا یوم

وخته میبینم توی عالم همه
ازش میگیرن و مگن واز کمه

گنبدشه اگر بده رضایوم
بچه محله امام رضا یوم

گنبد و ممبد نموخوام باصفا
سی ساله پای سفره ای آقا

منتظر یک ژتون غذایوم
بچه محله امام رضا یوم

نویسنده : شرمنده شهدا   | نظرات()