تبلیغات
دانشنامه امام رضا (ع) Imam Reza(As) Encyclopedia - مشاهیر مدفون در حرم
مشاهیر مدفون در حرم
مربوط به موضوع:  حرم امام رضا (ع ) | 

آرام - محمد یوسف (1313-1394 ه‍ . ق)
بجنوردی - محمد تقی (م: 1314 ه‍ .ق)
پیشنماز ـ محمد علی (م: 1290 ه‍ . ق)


تبریزی - غلامحسین (1260-1359 ه‍ . ش)
جبرئیلی - غلام سرور (1306-1376 ه‍ . ش)
حائری زعفرانی - سید محمد (1283-1363 ه‍ . ق)
خادمی اصفهانی - سید حسین (1280-1363 ه‍ . ش)
رئیسی - محمدتقی (1312-1404 ه‍ . ق)
سبزواری - حسین (1309-1386 ه‍ . ق)
دامغانی - محمد كاظم (1316-1401 ه‍ . ق)
صادقی - قاسم (1315-1360 ه‍ . ش)
غروی اصفهانی - مهدی (1303-1365 ه‍ . ق)
شاهرودی - حسین (1315-1410 ه‍ . ق)
طباطبایی قمی - سیدمهدی (م: حدود 1358 ه‍ . ش)
فاضل خراسانی - محمدعلی (م: 1342 ه‍ . ق)
 كاشانی - سید حسن (م: 1342 ه‍ . ق)
قائینی - ابوتراب (متوفی حدود 1328 ه‍ . ق)
عابدی قائنی - سید محمد (1325-1404 ه‍ . ق)
مازندرانی - محمد صالح (1297-1391 ه‍ . ق)
ناظر - محمد صادق (م: 1300 ه‍ . ق)
گلپایگانی - سید محمد باقر (1245-1315 ه‍ . ق)
هاشمی نژاد – سیدعبدالكریم (1311-1360 ه‍ . ش)
واعظ - احمد (1240-1303 ه‍ . ق)
یزدی - حسین (م: 1352 ه‍ . ق)
جعفری - محمدتقی (1304-1377 ه‍ . ش)
بافقی - محمدعلی (م - 1339 ه‍ . ق)
تربتی - اسحاق (1157-1237 ه‍ . ق)
پایین خیابانی - حسن (م: 1342 ه‍ . ق)
ابوترابی - سید عباس (1295-1379 ه‍ . ش)
آشتیانی - مرتضی (1281-1365 ه‍ . ق)
خالصی - محمد مهدی (1277 یا 1276-1343 ه‍ . ق)
درچه‌ای‌زاده - سید ابوالعلی (متوفی 1339 ه‍ . ش)
حاج میرزا - محمد باقر (1239-1319 ه‍ . ق)
شاهرودی - عباس (م: 1341 ه‍ . ق)
رشتی نجفی - محمد (1297-1352 ه‍ . ش)
سبزواری - سید محمد (1118-1198 ه‍ . ق)
فاضل قندهاری - عبدالله (1227-1312 ه‍ . ق)
قزوینی - هاشم (1270-1339 ه‍ . ش)
علوی ـ سید محمود (1276-1340 ه‍ . ش)
فیض گنابادی - عبدالرحیم (1276-1364 ش)
عیدگاهی ـ عبدالرحیم (1280-1334 ه‍ . ق)
محامی - محمدرضا (1310-1377 ه‍ . ش)
محدث خراسانی - علی (1329-1370 ه‍ . ق)
محقق سبزواری - محمدباقر (1017-1090 ه‍ . ق)
مدیر شانه‌چی - كاظم (1306-1380 ه‍ . ش)
مروارید - محمدرضا (1299-1338 ه‍ . ق)
مجتهدی ـ جعفر (1303-1374 ه‍ . ش)
ادیب بجنوردی - سید حسین (1259-1341ه.ش)
محمد ابن ابی جمهور احسایی
غلامرضا طبسی
عبدالجواد ادیب نیشابوری
محمدحسن خراسانی
یونس اردبیلی
حبیب الله مجتهد خراسانی

نویسنده : شرمنده شهدا   | نظرات()