تبلیغات
دانشنامه امام رضا (ع) Imam Reza(As) Encyclopedia - فریادرسى در بیابان
فریادرسى در بیابان
مربوط به موضوع:  کرامات امام رضا(ع) | 

پنج سال پیش بود كه براى اولین بار همراه پدر و مادر و خواهر و برادرم، با ماشین ژیان راهى مشهد مقدس شدیم. با این كه نیمى از راه مشهد را پیموده بودیم، ناگهان در سربالایى ماشین ما سرعت خود را از دست داد، به طورى كه در آن آفتاب داغ و سوزان، با بودن خواهر كوچكم، مادرم و ما از ماشین پیاده شدیم وپدرم مجبور شد كه آن سربالایى را به تنهایى بالا رود. پدرم هر كارى كه از دستش برمى آمد كرد، ولى بیهوده بود.
مدت دو ساعت در بیابان بدون آب و غذا ماندیم. خواهر كوچكم ناراحتى خودش را بر زبان مى آورد و ما هم دیگر نمى توانستیم تحمل كنیم، ولى خم به ابرو نمى آوردیم.
كم كم تشنگى و گرسنگى و خستگى بر ما غلبه كرده بود. من نگاهى به سوى آسمان انداختم و دستهایم را به سوى آسمان بلند كردم و گفتم:یا امام رضاى غریب! ما براى زیارت به سوى تو مى آییم. كارى كن كه بیشتر از این عذاب نكشیم.خدا شاهد است بلافاصله ماشینى ایستاد و به كمك ما شتافت. گویا راننده اش مكانیك بود. فورى در عرض یك دقیقه ماشین ما را به راه انداخت. آن وقت من به عظمت خداوند و امام رضا پى بردم.

عبدالرضا محمدزاده قانع، 13 ساله، تبریزنویسنده : شرمنده شهدا   | نظرات()